ระบบบัตรเติมเงินสมาชิกสหกรณ์(บัตรเงินสด)

          การพัฒนาระบบ CooP Cash Card นี้ด้วยแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ การเปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้า และ การสร้างพันธมิตรเครือข่ายทางธุรกิจของสหกรณ์ในพื้นที่นั้นๆ 

          อุปสรรคและปัญหาของธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายที่ยังคงมีจากอดีตถึงปัจจุบัน เช่น สินค้าคงเหลือในสต็อกจำนวนมาก,สินค้าไม่ตรงความต้องการสมาชิก,สมาชิกอยู่ไกลจากสหกรณ์,ร้านค้าทั่วไปจำหน่ายราคาต่ำกว่าสหกรณ์,สินค้าขาดบัญชีสิ้นปี,สิ้นค้าเสื่อมคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ทุจริตเมื่อรับเงินสดจากสมาชิก,อัตรากำไรต่ำถึงขาดทุน ฯลฯ

          ด้วยแนวคิดนี้คาดหวังว่าจะทำให้การบริหารจัดการด้านการตลาดและสินเชื่อมีประสิทธิภาพไปพร้อมกัน อีกทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆข้างต้นจะค่อยๆหายไปในที่สุด แต่ในทางกลับกันสหกรณ์จะมียอดจำหน่ายสินค้าที่สูงขึ้น โดยใช้ทรัพยากรน้อยลงอย่างมาก หากเทียบอัตราส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายในธุรกิจจัดหาสินค้าที่ผ่านๆมา

CooP Cash Card  ระบบการบริการบัตรเงินสดสำหรับสมาชิกสหกรณ์ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการสมาชิกตลอดจนประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อและการตลาด

โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโยลีผนวกกับแนวโน้ม(Trend) พฤติกรรมการดำรงชีพและสังคมดิจิตอลที่กำลังพัฒนาอย่างสุดขั้ว

ด้วยการพัฒนาซอฟแวร์ด้านการบริหารจัดการบวกรวมกับบัตรประจำตัวประชาชน(ID Card) ซึ่งสมาชิกทุกท่านมีอยู่อย่างแน่นอน 

ฟังก์ชั่นการปฏิบัติงานและฟีทเจอร์ ต่างๆ ครอบคลุมและง่ายต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้

ติดต่อแนะนำ ขอคำปรึกษาพร้อม ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามแบบฟอร์มด้านล่าง

 

 • ระบบบริหารจัดการส่วนกลาง

  สำนักงานใหญ่ (รองรับจุดชำระ 5 จุด)
  - บันทึกรหัสผู้ใช้งาน,กำหนดสิทธ์ิการใช้งาน
  - กำหนดจุดใช้จ่ายบัตร
  - การรับ-ส่งข้อมูล (สำนักงานใหญ่-สาขา)
  - สมัครสมาชิก,ลงทะเบียนบัตร,กำหนดวงเงิน
  - รับชำระเงิน (ยอดค่าใช้จ่ายของบัตร)
 • ระบบรายงานการปฏิบัติงาน

  - รายงานการสมัครสมาชิก
  - รายงานการรับชำระ (ยอดค่าใช้จ่ายของบัตร)
  - รายงานความเคลื่อนไหวบัตร(การใช้บัตร,การรับชำระยอดใช้บัตร)
 • ระบบบริการจุดจำหน่ายสินค้า หน้าร้าน(จุดใช้จ่ายบัตร)

  - บันทึกรหัสผู้ใช้งาน,กำหนดสิทธ์ิการใช้งาน
  - การรับ-ส่งข้อมูล (สำนักงานใหญ่-สาขา)
  - กำหนดจุดใช้จ่ายบัตร
  - บันทึกการใช้บัตร(รับชำระโดยใช้บัตร)
  - รายงานการใช้บัตร.แยกตามพนักงาน,แยกตามเลขที่บัตร
 • ระบบรายงานการจำหน่ายสินค้า

  รายงานการรับชำระค่าสินค้าจากสมาชิก
  - รายงานการรับชำระ (ยอดค่าใช้จ่ายของบัตร)
  - รายงานความเคลื่อนไหวบัตร(การใช้บัตร,การรับชำระยอดใช้บัตร
 • แนวคิดเชิงกลยุทธ์

 • ปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการ

 • แนวคิดการพัฒนาและแก้ปัญหา

 • แผนภาพการบริการจัดการ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คลิปวีดีโอระบบเติมเงินในบัตร 

คลิปวีดีโอระบบสแกนใบหน้า

Visitors: 57,840