ท่องเที่ยว ทัศนศึกษาดูงาน

 


บริการจัดกรุ๊ปทัศนศึกษาดูงาน สหกรณ์ในภูมิภาคอาเซียน และ ภูมิภาคยุโรป เพื่อเปิดโลกทัศน์และเพิ่มมุมมองการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ และเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายสหกรณ์ต่างประเทศ สร้างสัมพันธ์ภาพทางธุรกิจในอนาคต และ สร้างพันธมิตรทางการค้า เราสามารถให้คำปรึกษาและนำพาท่านไปแสวงหาความรู้และประสบการณ์อย่างแท้จริง เพราะเรามีประสบการณ์โดยตรง

 • ดูงานสันนิบาตสหกรณ์เวียดนาม

 • สหกรณ์ร้านค้าในยุโรป

 • สินค้าเกษตรแปรรูปในสหกรณ์ยุโรป

 • ร้านสหกรณ์สวิตเซอร์แลนด์

 • ร้านสหกรณ์อิตาลี

 • ร้านสหกรณ์สวีเดน

 • นครวัด นครธม เสียมเรียม

 • ประจวบคีรีขันธ์

 • เว้ ดานัง ฮอยอัน

 • ทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมิพิสัย จำกัด

 • ทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมิพิสัย จำกัด

 • ทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมิพิสัย จำกัด


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 55,985